ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3520      ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ 18-05-2022 14:24:28
3519      การเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่ 11-05-2022 10:39:42
3518      ขอเชิญร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย“Calorie credit challenge” (DPE nub cal) 28-04-2022 11:03:47
3517       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยไซเบอร์ 11-04-2022 11:51:27
3516      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สัมมนาวิชาการ 17-03-2022 11:11:58
3515      แอฟพลิเคชั่น “THAI DISASTER ALERT” 16-03-2022 16:48:05
3514      ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้นประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา และรอบรับตรง) 01-03-2022 13:46:53
3513      ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมโครงการก้าวท้าใจ Season 4 25-02-2022 09:47:21
3512      ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมรณรงค์การแต่งการด้วยเสื้อผ้าสีขาวในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนางานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2565 14-02-2022 09:21:49
3511       วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนต่อภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 09-02-2022 11:55:46
3510       เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 02-02-2022 09:50:38
3509       ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) 27-01-2022 14:48:24
3508       การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่น ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น 27-01-2022 13:58:57
3507       การรับลงบัญชีทหารกองเกิน การรับหมายเรียก(แบบ สด.35) และการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2565 18-01-2022 14:42:31
3506      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์วัตถุท้องถิ่น 10-01-2022 10:50:15
3505       การดำเนินการตามมติคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานของภาครัฐ ของเอกชน ครั้งที่ 10/2564 22-12-2021 17:32:59
3504       ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา 20-12-2021 17:23:48
3503      การแจกจ่ายเครื่องกันหนาว กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ 08-12-2021 10:53:22
3502      การใช้แพลตฟอร์ม Jitasa.care สนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด-19 08-12-2021 10:42:01
3501      ขอความร่วมมือประกาศให้ผู้ที่อยู่ในกำหนดไปลงบัญชีทหารกองเกิน 16-09-2021 11:10:00

รวมทั้งหมด 3575 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ] ถัดไป>>