ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3540      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22 05-08-2022 14:40:47
3539      การสร้างการรับรู้ และเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดใหม่ของโรคฝีดาษวานร 05-08-2022 14:38:23
3538      ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 26-07-2022 11:35:35
3537      ขอเชิญร่วม“โครงการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำปี 2565 ” 26-07-2022 11:18:00
3536      ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายวารสารวิชาการศาลปกครอง ประจำประจำปี พ.ศ. 2565 26-07-2022 08:13:06
3535      เชิญชวนประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด 18-07-2022 11:02:11
3534       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัย แห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (NRCT Open House 2022) การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 29-06-2022 10:26:56
3533       การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 28-06-2022 09:48:14
3532      ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue) 28-06-2022 09:14:12
3531      ขอแจ้งรายละเอียดการประกาศรางวัลและการขยายระยะเวลากิจกรรมโครงการก้าวท้าใจ Season 4 22-06-2022 09:59:22
3530      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ชุด 13-06-2022 10:50:09
3529      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแพร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 13-06-2022 10:00:20
3528       การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสถานการลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลประชาบดีประจำปี 2565 08-06-2022 10:51:34
3527       ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR CODE บันทึกข้อมูลการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 08-06-2022 10:28:37
3526      การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. 2565 01-06-2022 10:47:57
3525      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค 01-06-2022 10:01:57
3524      ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 27-05-2022 11:03:04
3523      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมื่องรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)) 27-05-2022 10:24:01
3522      การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 18-05-2022 15:28:22
3521      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 18-05-2022 15:12:11

รวมทั้งหมด 3575 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ] ถัดไป>>