ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3572      ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 12-01-2023 13:12:15
3571       ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 12-01-2023 08:56:37
3570       ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 12-01-2023 08:49:05
3569      ประชาสัมพันธ์โครงการ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม-หลักสูตร เทคนิค การนำประเด็นยุทธศาสตร์และหมุดหมาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) มาเชื่อมโยงเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 11-01-2023 11:31:38
3568      ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานด้านที่ราชพัสดุ 10-01-2023 11:29:54
3567       การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือการขับเคลื่อนขยายผลการศึกษาเรียนรู่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย 09-01-2023 14:40:24
3566       การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (ปสม.3) 04-01-2023 08:19:46
3565      ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นตรวจสอบภายใน 08-12-2022 09:29:30
3564      ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา The Next Station อนาคตก้าวที่ 26 (ปี) 08-12-2022 09:22:26
3563      ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570) 28-11-2022 09:03:14
3562       การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (เพศชาย) 21-11-2022 14:26:22
3561      โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาเสพติด 08-11-2022 15:42:49
3560      ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียนการศึกษาทางไกล 25-10-2022 10:19:19
3559      ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2565 เพื่อสร้างการรับรู้ สนับสนุนและสิ่งเสริมโครงการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับหน่วยงานท้องถิ่น 17-10-2022 09:30:02
3558       การให้โควตาเข้าเรียนเป็น Herbalist STAM 2002 แก่บุตรหลานของบุคลากรเจ้าหน้าที่ของเทศบาล 11-10-2022 15:35:41
3557      ประชาสัมพันธ์กิจกรรม แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาด ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ 22-09-2022 11:00:13
3556       ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษฟรี เพื่อพัฒนาบุคลากรสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมอนาคตผ่านแอปพลิเคชัน TocdTo ภายใต้ชื่อโครงการ “New Me ปีนี้พูดอังกฤษได้ รุ่นที่ 4 ” 22-09-2022 10:35:59
3555       การประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี 19-09-2022 10:31:51
3554       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านโชวห่วยเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีก 19-09-2022 09:51:09
3553      การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 13-09-2022 15:42:23

รวมทั้งหมด 3567 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ] ถัดไป>>