ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3641      ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กรณีจำหน่ายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ที่อยู่ในกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 28-06-2023 16:43:14
3640      ประชาสัมพันธ์การบริจาคเพื่อสนับสนุนการกีฬา ผ่านระบบ e-Donation ของคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 28-06-2023 10:14:47
3639      ประชาสัมพันธ์การยืนยันตัวตนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 26-06-2023 15:04:37
3638      ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน พ.ศ. 2566 23-06-2023 11:28:53
3637      ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการท้องถิ่นโดยรูปแบบทดสอบการตัดสินใจตามสถานการณ์ (Situational Judgement Test) รุ่นที่ 5-9 23-06-2023 10:51:46
3636      ประชาสัมพันธ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง (รุ่นที่ 9) 23-06-2023 10:35:37
3635      ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 22-06-2023 09:56:41
3634      ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายวารสารวิชาการศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2566 20-06-2023 14:04:35
3633       การจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 20-06-2023 11:10:41
3632      ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 20-06-2023 10:00:52
3631      ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ปันสุขเพื่อเด็กพิการ 09-06-2023 11:46:57
3630      ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 08-06-2023 08:29:58
3629      สถาบันพระปกเกล้า ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 07-06-2023 09:38:50
3628      ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมพิธีพุทธาเทวาภิเษกวัตถุมงคลเหรียญพระพุทธสิหิงค์ รุ่น เลื่อนมรดกโลก ทรัพย์รุ่งเรือง 03-06-2023 10:33:21
3627      ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 01-06-2023 14:58:31
3626      การประกวดคลิปวิดีโอรำวงมาตรฐานประกอบเพลง รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30-05-2023 14:08:54
3625      ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของการจัดทำนวัตกรรมตาม QRCODE 30-05-2023 14:03:00
3624      ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบและสร้างดาวเทียมขนาดเล็กข้ันพื้นฐาน 26-05-2023 09:52:06
3623      รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 26-05-2023 09:31:44
3622      ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทเพิ่มประสิทธิภาพ (หลักสูตรระยะสั้น)ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 24-05-2023 10:06:00

รวมทั้งหมด 3575 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ] ถัดไป>>