Thai English

ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลอาหาร ร่วมกับสำนักการศึกษา ลงพื้นที่ ตรวจประเมินด้านโภชนาการเเละสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา -โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย -โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้าย เปิดงานเทศกาลเดือนสิบ 2566   11 ก.ย. 2566, 15:01
  ขอความร่วมมือดำเนินการคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2566   4 ก.ย. 2566, 14:17
  ขอเชิญร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยชุดสีขาว และรณรงค์ปฏิบัติตามหลักศิล 4 ธรรม 5 ลด ละ เลิกอบายมุข และการงดเหล้าเข้าพรรษา สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษ    26 ก.ค. 2566, 16:18
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชน ในตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2566   21 ก.ค. 2566, 15:09
  รับลงทะเบียนผู้ที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสินค้าบริเวณถนนจำเริญวิถี (หลังดาว) สำหรับผู้ค้ารายเดิม   10 ก.ค. 2566, 09:58
   กองสวัสดิการสังคม เปิดรับสมัครขอรับทุน โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566    20 มิ.ย. 2566, 16:02
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประตูลอด จำนวน ๕๖ รายการ    22 ก.ย. 2566, 15:43
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนคูขวาง จำนวน ๓๗ รายการ    22 ก.ย. 2566, 15:42
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนไสเจริญ จำนวน ๕ รายการ    22 ก.ย. 2566, 15:41
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนการเคหะนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๓ รายการ    22 ก.ย. 2566, 15:40
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนทุ่งจีน จำนวน ๒๔ รายการ    22 ก.ย. 2566, 15:39
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนท่าโพธิ์ จำนวน ๒๐ รายการ    22 ก.ย. 2566, 15:38
  ประชาสัมพันธ์จัดงาน ผู้ว่า เปิดจวนชมของดีเมืองคอน เชื่องโยงการค้า และส่งเสริมการตลาดชุมชน และสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย    20 ก.ย. 2566, 16:46
  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย    19 ก.ย. 2566, 10:45
  ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมการประกวดต้ังชื่อ พร้อมภาพและคลิปวิดีโอ สถานที่ท่องเที่ยว "อุโมงค์อเมซอน" ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช    6 ก.ย. 2566, 16:41
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน คร้ังที่ 26/2566    4 ก.ย. 2566, 12:31
  ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวนทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566    4 ก.ย. 2566, 11:39
  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมกรรมฐาน เฉลิมพระเกียรติฯ    25 ส.ค. 2566, 08:58
  รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น    10 ส.ค. 2566, 13:54
  รับโอน/ย้าย พนักงานครูเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ    7 ส.ค. 2566, 10:40
  รับโอนพนักงานครูเทศบาล ข้าราชการครูส่วนท้องถิ่นอื่น ข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล(สายงานการสอน)    25 ก.ค. 2566, 15:15
  รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น    20 ก.ค. 2566, 12:34
  ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง รับโอน/ย้าย พนักงานครูเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง    23 พ.ค. 2566, 09:33
  ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์    19 พ.ค. 2566, 16:06
  ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช    1 ก.ย. 2566, 11:30
  หารือกรณีผู้มีสิทธิเลือกต้ังแสดงตนโดยใช้หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์    10 ส.ค. 2566, 11:31
  ประชาสัมพันธ์การใช้บริการเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 3 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)    3 ส.ค. 2566, 14:34
  ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุรา    31 ก.ค. 2566, 11:29
   บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง เขตเลือกต้ังที่ 3 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)    14 ก.ค. 2566, 16:03
  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง เขตเลือกต้ังที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)    14 ก.ค. 2566, 15:54
ข่าวประกาศ หน่วยงาน 5 สำนัก 5 กอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล บริการ รายงาน
คำสั่งเทศบาล โรงพยาบาลเทศบาล สำนักคลัง โรงเรียนนานาชาติเทศบาล คำร้องทั่วไป สรุปรายเดือนร้องทุกข์ออนไลน์
ประกาศเทศบาล พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีฯ สำนักช่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รายงานสรุปรายรับจริง
ประกาศกิจการสภา อุทยานการเรียนรู้ (CLP) สำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร อนุญาตรื้อถอนอาคาร รายงานสรุปรายจ่ายจริง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน สำนักการประปา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง งบแสดงฐานะการเงิน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
งานสุขาภิบาล ศูนย์อบรมและวิเคาระห์ฯ สำนักปลัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง งบการเงินประจำไตรมาส รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ผลการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุม ศูนย์ฟืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร รายงานผลสัมฤทธิ์
เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ แดนพุทธภูมิ กองสาธารณสุขฯ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี สร้างวัฒนธรรมองค์กร รายงานผลการปฏิบัติงาน
การติดตามสรุปผล สถานธนานุบาล กองการเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ข้อมูลเชิงสถิติ ให้บริการ ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม
แผนพัฒนาชุมชน   กองการแพทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ  
   
     
คู่มือติดต่อราชการ รายงานผลสัมฤทธิ์ภาระกิจของเทศบาล ท่องเที่ยวเมืองนครฯพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

 


15


คำร้อง
 คำร้องทั่วไป
 คำร้องขอภาพบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 คำร้องแจ้งบ้านว่าง
 คำร้องขอเช่ารถดูดสิ่งปฏิกูล
คำร้องขอรับสวัสดิการ
 คำร้องขอความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล
 ใบสมัครสมาชิกสถานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
คำร้องงานฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
 หนังสือมอบหมาย แจ้งย้ายเข้า และแจ้งย้ายออก
 คำร้อง การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง
คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 หนังสือขอผ่อนชำระค่าภาษีและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด
คำร้องกองสวัสดิการสังคม
 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


บริการ

ดูการจราจรผ่านกล้อง CCTV

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ / One Stop Services

แจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการพบเบาะแส การทุจริตในการดำเนินงานของทางราชการ

Social Network

สื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

City Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียง สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช F.M 88.50 MHz

สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Municipality

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th
POWERBYICTCENTER

"นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th