X ปิด
X ปิด

Today Highlights Nakhoncity

Multimedias

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักช่าง ลงพื้นที่ จัดระเบียบสายสื่อสารหลุดห้อย ซอยบ้านเจนจิตร

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
  ประกวดราคาจ้างเหมาจัดการขยะประจำวัน การเกลี่ยและฝังกลบบ่อขยะ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาด ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ
   ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษฟรี เพื่อพัฒนาบุคลากรสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมอนาคตผ่านแอปพลิเคชัน TocdTo ภายใต้ชื่อโครงการ “New Me ปีนี้พูดอังกฤษได้ รุ่นที่ 4 ”
   การประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี
   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านโชวห่วยเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
  ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่เหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งต้ังให้เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนและรับย้ายพนักงานเทศบาล และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าวประกาศ หน่วยงาน 5 สำนัก 5 กอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล บริการ
คำสั่งเทศบาล โรงพยาบาลเทศบาล สำนักคลัง โรงเรียนนานาชาติเทศบาล คำร้องทั่วไป
ประกาศเทศบาล พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีฯ สำนักช่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ แบบฟอร์มต่างๆ/หนังสือราชการ
ประกาศกิจการสภา อุทยานการเรียนรู้ (CLP) สำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร อนุญาตก่อสร้างอาคาร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน สำนักการประปา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง อนุญาตรื้อถอนอาคาร
งานสุขาภิบาล ศูนย์อบรมและวิเคาระห์ฯ สำนักปลัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง งบแสดงฐานะการเงิน
ผลการปฏิบัติงาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ งบการเงินประจำไตรมาส
แผนอัตรากำลัง ศูนย์ฟืนฟูสุขภาพผู้สูงอาย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุม การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร กองสาธารณสุขฯ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี รายงานสรุปรายรับจริง
รายงานผลสัมฤทธิ์ แดนพุทธภูมิ กองการเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ผลการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
การติดตามสรุปผล สถานธนานุบาล กองการแพทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ รายงานสรุปรายจ่ายจริง
แผนพัฒนาชุมชน สร้างวัฒนธรรมองค์กร
เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงสถิติ ให้บริการ
คู่มือติดต่อราชการ รายงานผลสัมฤทธิ์ภาระกิจของเทศบาล ท่องเที่ยวเมืองนครฯพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

 


15

บริการยอดนิยม

ดูการจราจรผ่านกล้อง CCTV

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ / One Stop Services

แจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการพบเบาะแส การทุจริตในการดำเนินงานของทางราชการ

Social Network

สื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

City Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียง สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช F.M 88.50 MHz

สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: ictnakhoncity.org
POWERBYICTCENTER

"นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th