วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน เข้าร่วมสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ชุมชนตากสิน-ชะเมา