วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานสุขาภิบาลตลาดและแผงลอย ลงพื้นที่ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะ สถานประกอบการตลาด ประเภทที่ 1 และ 2 รายต่ออายุใบอนุญาต ณ ตลาดนัดชุมชนโพธิ์เสด็จ และมีการคืนผลการตรวจสุขาภิบาลอาหารสถานจำหน่ายอาหารแผงลอย ณ หน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ