วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ตัดหญ้าลานออกกำลังกายและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการเคหะฯ