ข่าวประกวดราคา
ฉบับที่ : 15563
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่น ๆ บริเวณศูนย์รถยนต์สาธารณะนครศรีธรรมราช (คิวรถแท็กซี่เก่า) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามรายละเอียดแนบ

ดาวโหลดเอกสาร :pat_31-01-2023 09:55:29_ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 2.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :0-75809571 ต่อ 9123
ลงประกาศเมื่อวันที่ :31-01-2023 09:54:17