ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 848
แผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครฯ ประจำวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556
งานพัฒนาและตัดหญ้า ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ. 101 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอย พื้นที่ ต. คลัง , ต.ท่างิ้ว ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน รถ ทบ. 103 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอย พื้นที่ เขต 1 เก็บขนขยะติดเชื้อที่โรงบาลเทศบาลนคร ชุดที่ 3 คนงาน 2 คน รถ ทบ. 102 คนงาน ปฏิบัติงานที่ เก็บเศษวัสดุ พื้นที่ ต.ท่าวัง งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ. 78 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ฉีดล้างถังเครน รอยซ่อมท่อปะปาในเขตเทศบาลนคร งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป ชุดที่ 1 คนงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ. 60 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้ถึงซอยศรีธามา (พื้นที่เขต 1) ชุดที่ 2 คนงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ. 96 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้ กองเศษวัสดุจากซอยศรีธามาถึงคลองหน้าเมือง (พื้นที่เขต 2) ชุดที่ 3 คนงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ. 69 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้ กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือ (พื้นที่เขต 3) ชุดที่ 4 คนงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ. 54 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้ กองเศษวัสดุ พื้นที่ ต.นาเคียน ต.โพธิ์เสด็จ (พื้นที่ เขต 4) งานดูดสิ่งปฏิกูล รถ ทบ. 98 คนงาน 3 คน ปฏิบัติตามคำร้องขอ รวมจำนวน 5 ราย
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงประกาศเมื่อวันที่ :11-06-2013 09:36:57