ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 82
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2555
แผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 1.งานพัฒนาและตัดหญ้า ชุดที่ 1 คนงาน 2 คน รถ ทบ. 102 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ , เก็บขนขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลเทศบาล, ทำความสะอาดอุโมงค์, เก็บขนขยะตกค้างในตรอก ซอยพื้นที่เขต 1. ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน ทบ.103 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ พัฒนา – ตัดหญ้าที่ถนน นคร – ทุ่งสง 2.งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ.78 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ เติมสารจุลินทรีชีวภาพ บำบัดน้ำเสียที่คลองหน้าเมือง บริเวณด้านหลังอุทยานการเรียนรู้, สะพานนครน้อย, สะพานหลังจวนผู้ว่า, ฉีดล้างถังเครนในเขตเทศบาล รถ ทบ. 89 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ถนนพัฒนาการคูขวางจากซอยหัวหลางไปทางทิศเหนือ 3.งานเก็บขยะและกิ่งไม้ทั่วไป ชุดที่ 1 คนงาน 4 คน พร้อมรถทบ 60 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้ถึงคลองหน้าเมือง (พื้นที่เขต1,2) ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน พร้อมรถทบ 69 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมือง ถึงสุดเขตเทศบาลทางทิศเหนือ (พื้นที่เขต 3) ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน พร้อมรถทบ 54 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุพื้นที่ ต.นาเคียน, ต.โพธิ์เสด็จ (พื้นที่เขต 4) ชุดที่ 4 คนงาน 3 คน พร้อมรถทบ 101 ปฏิบัติงานที่ เก็บขนขยะตกค้างในตรอกซอย พื้นที่เขต 3 และ เขต 4 4.งานดูดสิ่งปฏิกูล รถ ทบ.29 คนงาน 3 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 1 ราย 5.งานทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข ลูกจ้าง 1 คน ปฏิบัติงานที่ ศูนย์อนามัยศรีทวี
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงประกาศเมื่อวันที่ :25-07-2012 13:04:15