ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 540
แผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
1. งานพัฒนาและตัดหญ้า ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ 101 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอยพื้นที่ตำบลคลัง ตำบลท่าวัง ชุดที่ 2 คนงานจำนวน 2 คน รถ ทบ 103 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอยพื้นที่เขต 1 เก็บขนขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลเทศบาลนคร 2. งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ 78 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ฉีดล้างถังเครนรอยซ่อมท่อประปา ฉีดล้างรางระบายน้ำซอยตีนเป็ด รถ ทบ 89 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนกะโรม ถนนกรแก้ว ถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง 3. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ 60 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้ถึงซอยศรีธามา พื้นที่เขต 1 ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน พร้อม รถ ทบ 45 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากซอยศรีธามาถึงคลองหน้าเมือง พื้นทีเขต 2 ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ 69 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือ พื้นที่เขต 3 ชุดที่ 4 คนงาน 4 คน พร้อม รถ ทบ 54 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุพื้นที่ตำบลนาเคียน ตำบลโพธิ์เสด็จ พื้นที่เขต 4 4. งานดูดสิ่งปฏิกูล รถ ทบ 29 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 4 ราย รถ ทบ 98 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 4 ราย
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :20-02-2013 16:53:50