ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3597
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระบบแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

          ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้มีการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนได้รู้จักและสนใจใช้ระบบแอปพลิเคชัน พ้นภัย ให้มากขึ้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงส่งสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบแอปพลิเคชัน พ้นภัย จากศูนย์ประสานงานสภากาชาดไทย ให้จังหวัดดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทั่วไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายให้สามารถเข้าถึงระบบแอปพลิเคชัน พ้นภัย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน พ้นภัย และสแกน QR Code สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบแอปพลิเคชัน พ้นภัย รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

          เพื่อให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบแอปพลิเคชัน พ้นภัย จากศูนย์ประสานงานสภากาชาดไทย จึงขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายให้สามารถเข้าถึงระบบแอปพลิเคชันพ้นภัย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน พ้นภัย และสแกน QR Code สื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบแอปพลิเคชัน พ้นภัย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวโหลดเอกสาร :newsmunicipality_20-03-2023 09:34:48_img-230320023432.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ โทรศัพท์ 075-356553
ลงประกาศเมื่อวันที่ :20-03-2023 09:34:13