ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3596
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานสงกรานต์ พุทธศักราช 2566

                   ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการรณรงค์ เพื่อดำเนินการประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 “สืบสารสงกรานต์วิถีไทย” ร่วมสานใจ สู่สากล พร้อมขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย แจ้งหน่วยงานในสังกัด จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

            เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้ดำเนินการเผยแพร่แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล ผ่านสื่อต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยในส่วนของอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอให้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและช่องทางสื่อสารของชุมชน

ดาวโหลดเอกสาร :newsmunicipality_20-03-2023 09:09:31_img-230320020755.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ โทรศัพท์ 075-356553
ลงประกาศเมื่อวันที่ :20-03-2023 09:08:25