ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3590
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

               ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่ากรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

            ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน องค์กร สถานศึกษา และบุคลากรทั่วไป ทราบและพิจารณาเสนอผลงานตามกรอบหลักเกณฑ์ฯ โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศ แบบเสนอประวัติและผลงาน กรอบหลักเกณฑ์ฯได้ทางเว็บไซต์ www.clcy.go.th ทั้งนี้สามารถส่งผลงานให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้โดยตรง ภายในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบไฟล์

ดาวโหลดเอกสาร :newsmunicipality_09-03-2023 10:31:50_img-230309032739.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โทรศัพท์ 075356144 ต่อ 31
ลงประกาศเมื่อวันที่ :09-03-2023 10:30:02