ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3589
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดังกล่าว ส่งแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัดและแนบเอกสารประกอบ ภายในวันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีเวลาจัดเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครขอรับรางวัลเพิ่มขึ้น จะขอขยายระยะเวลาการรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากเดิมกำหนดส่งใบสมัครภายในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นภายในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวโหลดเอกสาร :newsmunicipality_08-03-2023 14:09:48_img-230308070729.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ลงประกาศเมื่อวันที่ :08-03-2023 14:07:57