ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3586
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์

                 ด้วยกรมส่งเสริมการกปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.มีแผนการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และเครื่องมือที่เกิดจากการถอดบทเรียนร่วมกับชุมชนในพื้นที่พิเศษ ซึ่งมีหลักสูตรที่จะเป็นประโยชน์กับชุมชนที่กำลังเริ่มต้นพัฒนา ชุมชนที่กำลังเข้าสู่การพัฒนาด้านการตลาด และชุมชนที่พร้อมเชื่อมโยงสู่ตลาดการท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และเฟสบุ๊กเพจ: เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท. และ DASTA Thailand ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 5 เมษายน 2566

            จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้วเห็นว่า กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์กับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย                  

ดาวโหลดเอกสาร :newsmunicipality_23-02-2023 13:45:45_img-230223064356.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โทรศัพท์ 075-356144 ต่อ 32
ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-02-2023 13:44:33