ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3580
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

                   ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ระดับจังหวัด (ทีม Admin จังหวัด) ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 890/2562 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพื่อรับรู้ช้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการกรับรู้จากกระทรวงมหาดไทย (คณะทำงานบูรณาการข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน (ทีม Admin กลาง) ผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม ชื่อ “ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” เพื่องงข่าวสารดังกล่าวให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปสร้างการรับรู้ในระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

          สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งข้อมูลข่าวสารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวโหลดเอกสาร :newsmunicipality_15-02-2023 14:21:01_img-230215071200.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :ฝ่ายบริหารท่ัวไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-536144 ต่อ 11
ลงประกาศเมื่อวันที่ :15-02-2023 14:18:23