ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3577
ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

                      ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งประกาศนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจะดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมของจังหวัด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุม ครั้งที่1/2565 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565ตามประเด็นดังนี้ (1) นโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช (2) ให้ส่วนราชการเสนอผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงานเข้าที่ประชุมกรมการจังหวัดในแต่ละเดือน โดยมีความยาวไม่เกิน 5 นาที

          เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวโหลดเอกสาร :newsmunicipality_30-01-2023 10:31:38_img-230130031701.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 075-356531
ลงประกาศเมื่อวันที่ :30-01-2023 10:30:23