ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3575
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทร่วมใจแก้จน

            ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ได้เปิดรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มีผลงานหรือโครงการเป็นที่ประจักษ์ ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถเป็นต้นแบบเพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมในการแก้ปัญหาความยากจนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหาและการพัฒนาในระดับต่อไป

          เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสนใจเข้าร่วมสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://awards.opdc.go.th/awardsregister/ เพียง 1 ช่องทางเท่านั้น สามารถดำเนินการเข้าสู่ระบบ การสมัครรางวัล เพื่อส่งสมัคร และอนุมัติการส่งสมัครขอรับรางวัล โดยใช้บัญชีผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (password) ของหน่วยงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนด ซึ่งการสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อหน่วยงานอนุมัติส่งผลงานผ่านระบบ โดยกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ป.ย.ป. หมายเลขโทรศัพท์083 367 2753 และ 062 509 2529 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวโหลดเอกสาร :newsmunicipality_17-01-2023 14:53:10_img-230117074837.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักงาน ป.ย.ป. หมายเลขโทรศัพท์083 367 2753 และ 062 509 2529
ลงประกาศเมื่อวันที่ :17-01-2023 14:51:05