ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3573
การรับเงินบริจาค เงินช่วยเหลือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช จากการใช้สารเสพติดหลังการบำบัดรักษา

                ด้วยปรากฏข่าวสารทางสื่อมวลชน กรณีผู้เสพยาเสพติดก่อเหตุการณ์ความรุนแรงส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของประชาชนจำนวนมาก  และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติดหลังการบำบัดรักษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1 (ฝั่งฟื้นฟู) เพื่อเป็นสถานที่พักฟื้นและฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยจิตเวช ที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเสพติด ซึ่งแพทย์ได้ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยและประเมินอาการเบื้องต้นแล้วให้กินยาต่อเนื่องเพื่อรอดูอาการป้องกันการกำเริบซ้ำ และสมัครใจเข้ามาพักฟื้นต่อเนื่องหลังเข้ารับการตรวจรักษาอีกระยะหนึ่ง ก่อนกลับคืนสู่สังคม ชุมชน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ แต่ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของผู้มีน้ำใจ โดยที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานรับบริจาค

          เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผู้ป่วยจิตเวชฯ สามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัว/ชุมชน ได้อย่างปกติ จังหวัดจึงได้ออกประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับบริจาคเงินช่วยเหลือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติดหลังการบำบัดรักษา จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวโหลดเอกสาร :newsmunicipality_12-01-2023 13:31:30_img-230112063025.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงาน ศอ.ปส.จ.นศ โทรศัพท์ 075340766
ลงประกาศเมื่อวันที่ :12-01-2023 13:29:54