ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3458
มาตรการเร่งรัดการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้รับรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พบว่าขณะนี้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกทุกตำบล จำนวนผู้ป่วย 357 ราย อัตราป่วย 133.20 ต่อแสนประชาชน สูงเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลที่มีอัตราป่วยสูงใน 5 อันดับแรก ได้แก่ ตำบลในเมือง จำนวนผู้ป่วย 95 ราย อัตราป่วย 211.28 ต่อแสนประชากร ตำบลบางจาก จำนวนผู้ป่วย 22 ราย อัตราป่วย 202.26 ต่อแสนประชากร ตำบลท่าวัง จำนวนผู้ป่วย 34 ราย อัตราป่วย 189.38 ต่อแสนประชากร ตำบลคลัง จำนวนผู้ป่วย 29 ราย อัตราป่วย 153.54 ต่อแสนประชากร และตำบลโพธิ์เสด็จ จำนวนผู้ป่วย 51 อัตราป่วย 150.04 ต่อแสนประชากร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือเร่งรัดการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ปี 2562
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โทรศัพท์ 075-342902
ลงประกาศเมื่อวันที่ :17-06-2019 15:58:34