ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3456
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกลุ่มไลน์ คดีปกครองรู้แล้วบอกต่อ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและติดตามสื่อออนไลน์ของศาลปกครองทางช่องต่างๆ
ศาลปกครองเป็นองค์กรศาลที่ทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศาลปกครองมีคดีปกครองเข้าสู่การพิจารณาจำนวนกว่า 150,000 คดี และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นทุกปี สำนักงานศาลปกครองในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการทำหน้าที่ของศาลปกครอง ได้ตระหนักถึงปัญหาและเล็งเห็นความจำเป็นในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครองและกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่รัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้เรียนรู้และนำแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในคดีต่างๆ ไปเป็นบรรทัดฐานและแนวทางในการปฏิบัติราชการทางปกครองที่ดี ในการนี้ สำนักงานศาลปกครองพิจารณาเห็นว่า ท่านเป็นผู้บริหารส่วนท้องถิ่นที่มีความสำคัญยิ่งในระบบราชการไทย และเป็นผู้ที่สามารถเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองให้แก่ข้าราชการและประชาชนท้องถิ่นได้เป็นวงกว้างและทั่วถึง จึงใครขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมกลุ่มไลน์ “คดีปกครองรู้แล้วบอกต่อ : เทศบาลนคร” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนระหว่างหน่วยงานของท่านกับเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง และ/หรือกดติดตามสื่อออนไลน์ของศาลปกครองทางช่องทางต่างๆ เพื่อจะได้รับทราบข่าวสารความรู้แลพะความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองอย่างต่อเนื่องรายละเอียดการเข้ากลุ่มฯปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานศาลปกครองได้มอบหมายให้ นางสาวกวิสรา พุกเกษม เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการ เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานของท่าน โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๑๑๖๗
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักงานศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02141 1165
ลงประกาศเมื่อวันที่ :28-05-2019 10:58:19