ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3454
โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
ด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อนฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากวัดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในปี 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2562 เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทและบวชศิลจาริณี ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลทั่วประเทศ ในการนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชขอความร่วมมือ ในการสนับสนุนวัดในสังกัดที่มีความพร้อมและประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ตามบัญชีรายชื่อวัดที่เข้าร่วมโครงการและรายงานผลการให้การสนับสนุนให้จังหวัดทราบ ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เพื่อจังหวัดได้รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานในภาครวมของจังหวัดให้กรมศาสนาทราบ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด โทรศัพท์ 075-310057
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด โทรศัพท์ 075-310057
ลงประกาศเมื่อวันที่ :02-04-2019 14:58:46