ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3453
การติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้สมัครติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชน จะต้องไม่เป็นการขีดขวางทางสัญจรและการจราจรนั้น เพื่อการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากปรากฏข้อเท็จจริงหรือพบเห็นการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ขอให้ท่านสั่งผู้สมัครหรือพรรคการเมืองดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อ 7 และข้อ 11 ของประกาศดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-75355-299, 0-7535-5300
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-75355-299, 0-7535-5300
ลงประกาศเมื่อวันที่ :13-02-2019 14:10:53