ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3447
กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ
ด้วยกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกกฎกระทรวงให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันได้ โดยกำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือที่ดินที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับประเทศ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงนามในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มงานทะเบียนธุรกิจฯ โทรศัพท์ 075-345415
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มงานทะเบียนธุรกิจฯ โทรศัพท์ 075-345415
ลงประกาศเมื่อวันที่ :09-01-2019 15:30:58