ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3445
กรณีมาตรการจำกัดส่งออกยางพารา (AETS) ในช่วงต้นปี 2562
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้มีข่าวลือว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมในมาตรการจำกัด ส่งออกยางพารา (AETS) ในช่วงต้นปี 2562 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ยังไม่มีนโยบายที่ดำเนินการในเรื่องการจำกัดการส่งออกยางพารา (AETS) ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2562 หรือเวลาอื่นๆ แต่อย่างใด ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าว ผ่านหอกระจายข่าว เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หรือช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่นๆ ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงโดยทั่วกัน
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โทรศัพท์ 075-356144ต่อ 20
ลงประกาศเมื่อวันที่ :09-01-2019 15:02:56