ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 2895
สรุปผลการปฏิบัติงาน (ห้องตรวจสารพิษ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ. ศ. 2558
1. งานคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจให้คำแนะนำทางด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1.1 ปฏิบัติงานแจ้งผลการตรวจให้ผู้ประกอบการร้านอาหารรับทราบและแนะนำผู้ประกอบ การร้านอาหารให้ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 39 ราย 1.2 ส่งหนังสือเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมโครงการร้านอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ จำนวน 39 ราย 2. โครงการบำบัดน้ำเสียและลดภาวะทางด้านกลิ่น - สำรวจลูกน้ำยุงลายและแจกทรายอะเบท 3. การป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและกำจัดสัตว์พาหะนำโรค - พ่นสารเคมีกำจัดยุงโรงเรียนวัดเสมาเมือง บ้านนายสุนันท์ ร้านเคหะภัณฑ์ โตโยต้านคร จำนวน 31 หลังคาเรือน - วันที่ 7 ธันวาคม พ่นสารเคมีกำจัดยุงชุมชนบุญนารอบ จำนวน 120 หลังคาเรือน - พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรงเรียนอนุบาลวัดเสมาเมือง จำนวน 1 แห่ง 4. อื่นๆ -
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :08-12-2015 11:31:52