ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 2887
สรุปผลการปฏิบัติงาน (ห้องตรวจสารพิษ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ. ศ. 2558
1. งานคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจให้คำแนะนำทางด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1.1 ปฏิบัติงานแจ้งผลการตรวจให้ผู้ประกอบการร้านอาหารรับทราบและแนะนำผู้ประกอบ การร้านอาหารให้ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 36 ราย 1.2 ส่งหนังสือเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมโครงการร้านอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ จำนวน 31 ราย 2. โครงการบำบัดน้ำเสียและลดภาวะทางด้านกลิ่น - สำรวจลูกน้ำยุงลายและแจกทรายอะเบทชุมชนมุมป้อม จำนวน 50 หลังคาเรือน 3. การป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและกำจัดสัตว์พาหะนำโรค - พ่นสารเคมีกำจัดยุงชุมชนประตูชัยสิทธิ์-ซ.ดิงดง จำนวน 200 หลังคาเรือน 4. อื่นๆ -
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :03-12-2015 15:20:56