ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 1219
แผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2556
งานพัฒนาและตัดหญ้า ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ.101 ปฏิบัติงานที่ เก็บขยะตกค้างตามตรอกซอย พื้นที่ ต.คลัง ต.ท่าวัง ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน รถ ทบ.103 ปฏิบัติงานที่ เก็บขยะตกค้างตามตรอกซอย พื้นที่ เขต 1 ชุดที่ 3 คนงาน 4 คน รถ ทบ.102 ปฏิบัติงานที่ ศูนย์เด็กเล็กไสเจริญ ศูนย์เด็กเล็กทุ่งจีน เก็บเศษวัสดุ พื้นที่ เขตหัวอิฐ งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ.78 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ฉีดล้างถังเครนรอยซ่อมท่อประปาในเขตเทศบาลนครฯ รถ ทบ.89 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนกะโรม บริเวณหน้าวัดพระลาน งานเก็บขยะและกิ่งไม้ทั่วไป ชุดที่1 คนงาน 4 คน รถ ทบ.60 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้ เศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางทิศใต้ถึงซอยศรีธามา ( พื้นที่เขต 1 ) ชุดที่2 คนงาน 4 คน รถ ทบ. 45 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุ จากซอยศรีธามาถึงคลองหน้าเมือง ( พื้นที่ เขต 2 ) ชุดที่3 คนงาน 4 คน รถ ทบ.69 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุ จากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลด้านทิศเหนือ ( พื้นที่เขต 3 ) ชุดที่4 คนงาน 4 คน รถ ทบ.54 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้ กองเศษวัสดุ พื้นที่ตำบลนาเคียน , ตำบลโพธิ์เสด็จ (พื้นที่เขต 4 ) งานดูดสิ่งปฏิกูล รถ ทบ.29 คนงาน 3 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 4 ราย รถ ทบ.98 คนงาน 3 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 5 ราย อื่นๆ คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ.96 เก็บกองกิ่งไม้ พื้นที่เขต 2 คนงาน 3 คน พร้อม รถ ทบ.104 เก็บขนขยะทั่วไป พื้นที่ เขต 3-4 คนงาน 24 คน พร้อม รถ ทบ.106 -54-95-92-96-45 เก็บขนขยะโรงเรือนพื้นที่เขต 3 เขต 4
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :31-10-2013 10:50:35