ข่าวการเลือกตั้ง
ฉบับที่ : 47
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ได้รับสมัครรับเลือกต้ังและไม่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง เขตเลือกต้ังที่ 3

ตามเอกสารแนบไฟล์

ดาวโหลดเอกสาร :vote_22022021_121526_img-210222111537.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :ศูนย์ประสานงานการเลือกต้ังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-342880-2 ต่อ 158
ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-02-2021 12:09:10