ข่าวการเลือกตั้ง
ฉบับที่ : 45
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง

ตามเอกสารแนบไฟล์

ดาวโหลดเอกสาร :vote_22022021_120622_img-210222111053.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :ศูนย์ประสานงานการเลือกต้ังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-342880-2 ต่อ 158
ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-02-2021 12:03:47