ข่าวการเลือกตั้ง
ฉบับที่ : 44
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ตามเอกสารแนบไฟล์

ดาวโหลดเอกสาร :vote_22022021_120328_img-210222110751.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :ศูนย์ประสานงานการเลือกต้ังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-342880-2 ต่อ 158
ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-02-2021 12:01:51