ข่าวการเลือกตั้ง
ฉบับที่ : 43
ให้มีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ตามเอกสารแนบไฟล์

ดาวโหลดเอกสาร :vote_05022021_102550_img-210205090817.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :ศูนย์ประสานงานการเลือกต้ังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-342880-2 ต่อ 158
ลงประกาศเมื่อวันที่ :05-02-2021 10:24:40