ข่าวการเลือกตั้ง
ฉบับที่ : 39
การประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 น้ัน

      เพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในจังหวัดนครศรีธรรมราช สนใจและออกมาใช้สิทธิ์เลือกต้ังอย่างกว้างขวาง จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเลือกต้ัง รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานจัดการเลือกต้ังและการมีส่วนร่วม โทรศัพท์ /โทรสาร 075-355299,075-355300

ดาวโหลดเอกสาร :vote_08122020_153824_img-201208152642.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานจัดการเลือกต้ังและการมีส่วนร่วม โทรศัพท์ /โทรสาร 075-355299,075-355300
ลงประกาศเมื่อวันที่ :08-12-2020 15:32:35