ข่าวการเลือกตั้ง
ฉบับที่ : 37
ประกาศคณะกรรมการเลือกต้ังประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ัง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามเอกสารแนบไฟล์

ดาวโหลดเอกสาร :vote_04112020_152620_img-201104145714.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :04-11-2020 15:24:24