ข่าวการเลือกตั้ง
ฉบับที่ : 30
ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

                     ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาจากประกาศจำนวนราษฎรที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีมีการเลือกตั้ง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ) และปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งให้ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
                     เพื่อให้การดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
                   ท้ังนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานจัดการเลือกต้ังและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7535-5300

ดาวโหลดเอกสาร :img-200304151320.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :06-03-2020 11:17:11