ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 770
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี  พ.ศ. 2563

        เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   โดย ฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนารายได้   สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได้ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี  พ.ศ. 2563   เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าของทรัพย์สิน ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี  พ.ศ. 2563  ที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และเพื่อคงไว้ซึ่งสิทธิของผู้ชำระภาษี ประจำปี 2563  ดังนี้

1.การแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ขยายไปจนถึงเดือน  กุมภาพันธ์  2564

2.การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตามแบบแจ้งการประเมิน  ขยายไปจนถึงเดือน  เมษายน  2564

3.การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี พ.ศ. 2563  ผู้เสียภาษีจะขอผ่อนชำระภาษีได้ โดยวงเงินที่จะขอผ่อนชำระจะต้องมีจำนวนตั้งแต่ 3,000.- บาท ขึ้นไป  ซึ่งกำหนดเวลาในการผ่อนชำระให้แบ่งได้ไม่เกิน 3 งวด ๆ ละ เท่า ๆ กัน ดังนี้

          - งวดที่ 1 ชำระภายในเดือน เมษายน  2564

          -งวดที่ 2 ชำระภายในเดือน พฤษภาคม  2564

          -งวดที่ 3 ชำระภายในเดือน มิถุนายน  2564

โดยชำระได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนารายได้   สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช วันจันทร์ วันศุกร์  เวลา 08.3016.30 น. และวันเสาร์ เวลา  09.00 -15.00 น.

           ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  ฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนารายได้   สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์  075-342880 -2   ต่อ 113 

                         ...............................................................................................

 ข่าว//ญาดากุล

 ตรวจทาน//ฐิตินันท์

 

ดาวโหลดเอกสาร :information_17-02-2021 15:17:15_img-210217150726_page-0001.jpg
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :ฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนารายได้   สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์  075-342880 -2   ต่อ 113 
ลงประกาศเมื่อวันที่ :17-02-2021 15:16:12