ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 665
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปฏิบัติการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ปฏิบัติการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )

เดือนเมษายน 2563  ณ ตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (คูขวาง)  ดังนี้เวลา 09.00 – 10.00 น.    1. ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ  ไวรัสโคโรนา ผ่านเสียงตามสาย

เวลา 09.00 – 10.00 น.    2. ควบคุมให้ผู้ค้าขาย สวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า

3. ควบคุมให้ผู้ขายอาหารปรุงสำเร็จ ใช้อุปกรณ์ช่วยลดการสัมผัสอาหาร เช่น               อุปกรณ์คีบ อุปกรณ์ตัก ถุงมือ เป็นต้น

เวลา10.00 – 11.00 น.   4. ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของหน่วยงานรัฐ ผ่าน    ช่องทางต่างๆ ได้แก่ เสียงตามสาย และบอร์ดประชาสัมพันธ์

เวลา 11.00 – 12.00 น.   5. จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือให้มีปริมาณเพียงพอ โดยเติมแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมืออย่างสม่ำเสมอ

เวลา 12.00 – 16.00 น.   6. ทำความสะอาดพื้นที่ตลาดสด  คูระบายน้ำ และจุดพักขยะ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

เวลา 16.00 – 17.00 น.   7. ชี้แจงผู้ค้าแผงลอย และประชาชนที่อยู่โดยรอบตลาด ให้เตรียมพร้อม เพื่อให้      เจ้าหน้าที่ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในวันถัดไป

ภาพ/ข่าว แสงจันทร์

ตรวจทาน/ฐิตินันท์

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :075-341679
ลงประกาศเมื่อวันที่ :31-03-2020 17:44:47