ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 653
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   โดยฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนารายได้  สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี  พ.ศ. 2563   ได้ตั้งแต่วันนี้  ถึง  วันที่ 31 มีนาคม 2563    โดยมีขั้นตอนการชำระภาษีป้าย ดังนี้ 
1 ให้เจ้าของป้ายผู้ซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยืนแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ( ภ.ป.1.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
2.กรณีติดตั้งป้ายใหม่หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายเดิม ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลง
3.กรณีโอนป้าย ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนป้าย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับโอน
4.พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจและประเมินภาษีป้าย
5.เจ้าของป้ายจะต้องไปชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
6.หากไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนดต้องชำระเงินเพิ่มเติม ตามอัตราที่กำหนด
            ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  075-345540-1  ต่อ 113    


ข่าว//ญาดากุล
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 075-345540-1 ต่อ 113
ลงประกาศเมื่อวันที่ :11-02-2020 16:45:22