ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 576
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญพี่น้องประชาชน ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาชุมชน (แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนทั้ง 63 ชุมชน ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีพื้นที่ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา สามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม การส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย รักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานเป็นทีม เพิ่มทักษะการเล่นกีฬา และรู้จักกติกามารยาทในการเล่นกีฬา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาภายในชุมชน รวมทั้ง เพื่อจัดทำลานกีฬาและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โดยกำหนดจัดกิจกรรมโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดกำหนดการดังนี้

 

07.30 น.                  ขบวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ กรรมการชุมชน พร้อมกันบริเวณลานคนเมือง

08.00 น.                  ขบวนพาเหรด เคลื่อนสู่ถนนราชดำเนินมุ่งหน้าไปยังสนามหน้าเมือง

08.00 น.                  ประธานในพิธี (ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์) นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และ

                             คณะผู้บริหาร พร้อมกัน ณ ลานคนเมือง

                             - ขบวนพาเหรดเคลื่อนผ่านหน้าประธาน สู่สนามหน้าเมืองไปตั้งแถวตามจุดที่กำหนด

- พิธีกรเรียนเชิญ นายสนิท พรหมสุภา รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน

- นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช (ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์) กล่าวเปิด

- การแสดงพิธีเปิด

- แข่งขันกีฬา

16.00 น.                  พิธีปิดการแข่งขัน

                             - ประธานในพิธี (ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์) นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และแขก

                             ผู้มีเกียรติมาถึง ณ ปะรำพิธี สนามหน้าเมือง

                             - แข่งขันแชร์บอลคู่ชิงชนะเลิศ

                             - ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่/นักกีฬา/กรรมการชุมชน ตั้งแถวในสนามตามจุดที่กำหนด

- พิธีกรเรียนเชิญ นายสนิท พรหมสุภา รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน

- มอบรางวัล

- นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช (ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์) กล่าวปิด

- พิธีกรประกาศ เชิญชวนผู้มีเกียรติและนักกีฬา ถวายเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี ทั้งหมดตรง

-เสร็จสิ้นพิธีปิดการแข่งขัน

 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอเชิญชวนประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 075-342880-2 ต่อ 118
ลงประกาศเมื่อวันที่ :26-08-2019 15:58:22