ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 495
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยงานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ

                ทั้งนี้เพื่อให้การบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เป็นด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงกำหนดแนวทางการจัดทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนเพิ่มเติม โดยให้ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง ฯ ได้แก่  บุพการี คู่สมรส  ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งรับดูแลผู้นั้นอยู่ ยื่นคำร้องฯ ได้ โดยนำเอกสารประกอบคำร้องดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำร้อง
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
  • ทะเบียนบ้านผู้ป่วยติดเตียง
  • รูปถ่าย ( กรณีไม่มีบัตรผู้พิการ )
  • วาดแผนที่บ้านที่จะไปทำบัตร

ยื่นได้ที่งานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สอบถามเพิ่มเติม โทร 075-342880-2 ต่อ 116 ในวันและเวลาราชการ

                ข่าว/แสงจันทร์

                ตรวจทาน/ฐิตินันท์

 

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :075-341679
ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-01-2019 15:01:57