ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 421
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อยื่นขอรับรองความรู้ความสามารถ

                    ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจและหน้าที่ในการฝึกอาชีพให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งปัจจุบันได้มีการประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อคุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและประโยชน์จากสาธารณะ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา สาขาที่ประกาศกำหนด จำนวน 1 สาขา คือ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

                  ในการนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ในการประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปในเขตพื้นที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เข้ารับการรับรองความรู้ความสามารถ โดยยื่นขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยผ่านกระบวนการในการวัดความรู้ ความสามารถและทักษะฝีมือต่อไป เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ได้มีแบบฟอร์มการตอบรับการเข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ที่อยู่ 79 หมู่1 ถ.นครศรีฯ-ปากพนัง ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 /โทรสาร 075-399297 /E-mail noonma13@hotmail.com ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

ดาวโหลดเอกสาร :6361.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ โทร 075-399298 ต่อ 112
ลงประกาศเมื่อวันที่ :06-03-2018 14:50:53