ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 415
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561

           ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ว่าได้ดำเนินการส่งเสริมนวัตกรรมดารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2561 เพื่อสนับสนุนให้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดขยะมูลฝอยที่ต้นทาง โดยคำนึงถึงหลัก 3R : Reduce Reuse Recycle รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพื่อสร้างวินัยของคนในชาติเข้ามาร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง  ประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏตาม โปสเตอร์ แผ่นผับ และเว็บไซต์ http://nakhonsithammarat.mnre.go.th/th/index

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 0-7531-8370

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนสิ่งแวดล้อม โทร 075-318370
ลงประกาศเมื่อวันที่ :29-01-2018 16:25:35