ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 414
ขอความร่วมมือให้จัดตั้ง และสมัครเป็นสมาชิก “ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช”

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบของชมรมแม่บ้าน

              กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น “ระเบียบชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย พ.ศ. ๒๕๖๑” โดยระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้มีการจัดตั้ง “ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัด…..” เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้อถิ่น โดยให้จังหวัดจัดตั้ง “ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัด….” พร้อมรายงานผลการจัดตั้งภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

          ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งและสมัครเป็นสมาชิก “ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

          ๑. แจ้งท้องถิ่นอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครพร้อมประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นสมาชิกชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย โดยผู้สมัครจะต้องเป็น

                   ๑.๑ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เป็นสุภาพสตรี

                   ๑.๒ ภริยาของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังวัดนครศรีธรรมราช

                   ๑.๓ ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ที่ปรึกษาเลขานุการ สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นสุภาพสตรี

                   ๑.๔ ภริยาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ที่ปรึกษา เลขานุการ สมาชิกสมาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   ๑.๕ ประชาชนที่สนใจทั่วไป เช่น ผู้นำกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในเขตจังหวัดที่เป็นสุภาพสตรี

          ๒. ให้ผูประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย ยื่นใบสมัครพร้อมทั้งชำระค่าบำรุงสมาชิกผ่านสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอตามภูมิลำเนา และให้ท้องถิ่นอำเภอรวบรวมใบสมัครพร้อมค่าบำรุงสมาชิก จัดส่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช (ฝ่ายบริหารทั่วไป) ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

          ๓. ให้ผู้สมัครสมาชิกชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย เข้าร่วมคัดเลือกคณะกรรมการชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑o.oo น. ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การส่วนบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง)

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 075-356275
ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-01-2018 11:34:27