ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 413
ขอความร่วมมือรณรงค์รักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

                     ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ออกตรวจราชการจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2560 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 มีวาระสำคัญเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาความยากจน และดึงศักยภาพพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศลุ่มน้ำโขง ตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ Bio Economy และโครงการบางระกำโมเดล การอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ โดยได้มอบนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยดูความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะรองรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเน้นส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการบริการ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ที่สะอาดและถูกสุขอนามัย

                   เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่สะอาดและถูกสุขอนามัย อันจะทำให้การสร้างรายได้ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาลจึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการดังนี้

1. แจ้งหน่วยราชการ ภาคเอกชน ศาสนา ตลาด สถานีบริการน้ำมัน สถานที่ท่องเที่ยวที่มีห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะในพื้นที่ รวมทั้งร้านค้า ร้านอาหาร รณรงค์จัดกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ ให้สะอาดและถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ ตลอดจนเอื้อเฟื้อให้นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางได้ใช้บริการ

2. ทำความสะอาดและปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ในความรับผิดชอบ และการกระตุ้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมให้ส้วมที่ถูกต้อง

3. จัดให้มีและดูแลห้องสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและถูกสุขลักษณะ

4. ปรับภูมิทัศน์บริเวณห้องน้ำ และพื้นที่โดยรอบให้สวยงาม

                    ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.DLA.GO.TH หัวข้อ หนังสือราชการ เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์รักษาความสะอาด ห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด ฝ่ายบริหารท่ัวไป โทร 075-356144 ต่อ 13
ลงประกาศเมื่อวันที่ :03-01-2018 09:59:10