ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 407
ขอความร่วมมือเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน FaceBook ชื่อ Page มหาดไทย Knowledge Management

                  ด้วยกระทรวงมหาดไทยโดยสถาบันดำรงราชานุภาพ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการความรู้ต่างๆ ให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย และผู้ที่สนใจโดยเฉพาะการเข้าถึงความรู้ในยุคโลกาภิวัฒน์สังคมไร้พรมแดน สะดวก รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน Face book ชื่อ Page มหาดไทย Knowledge Management ซึ่งมีเนื้อหาความรู้หลากหลาย เกี่ยวข้องกับ องค์ความรู้แนวความคิดในการปฏิบัติงานและข้อมูลข่าวสารทั่วไป ด้านเศรษฐกิจ สังคม ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการหรือนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ที่สนใจต่อไป

                จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอความร่วมมือส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานในสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอทุกอำเภอ ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังข้าราชการ หรือบุคลากรในสังกัดฯ ที่สนใจ เข้าไปกดแชร์ และติดตามความเคลื่อนไหว หรือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นผ่าน Facebook ชื่อ Page มหาดไทย Knowledge Management 

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :14-11-2017 09:41:25