ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 339
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนดการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย
ด้วยถึงกำหนดระยะเวลาที่เจ้าของทรัพย์สินผู้ครอบครอง หรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ซึ่งมีหรือครอบครองทรัพย์สินอันได้แก่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆกับที่ดิน และป้าย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จะต้องยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สินเพื่อภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒) ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ประจำปี พ.ศ. 2557 แล้ว ฉะนั้นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอแจ้งระยะเวลา สถานที่ ขอรับ – ยื่นแบบและการชำระภาษี ดังนี้ 1. ระยะเวลาการขอรับ – ยื่นแบบ และการชำระภาษี 1.1 การขอรับแบบพิมพ์แจ้งรายการทรัพย์สินภาษีดรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒) ขอรับและยื่นแบบได้ตั้งแต่ ๑ มกราคม 2557- ๒๘ กุมภาพันธ์ 2557 (ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและทีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2543 มาตรา ๑๙) 1.2 การขอรับแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๕) ภายในเดือนมากราคม ๒๕๕๗ (ตาม พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๒๔ และ ๓๐) การชำระภาษีตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ (ตาม พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๕) 1.3 การขอรับแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ขอรับและยื่นแบบตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ (ตาม พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๒) 2. สถานที่ขอรับ – ยื่นแบบและชำระภาษี ณ ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในเวลาราชการทุกวันไม่เว้นวันเสาร์และช่วงพักเที่ยง อนึ่ง การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีแต่ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น ท่านจะต้องเสียเงินเพิ่มตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติของภาษีนั้นๆด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 075-342880 ต่อ 113 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :20-11-2013 09:56:24