ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 331
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน
ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะทำการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน โดยเฉพาะการป้องกันสาธารณภัยจากอุทกภัย สามารถนำความรู้แลประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม จำนวน 1 รุ่น ประมาณ 190 คน ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 โดยขอความร่วมมือประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลช่วยส่งบุคคลในชุมชนเข้าร่วมการฝึกอบรมชุมชนละ 3 คน และส่งรายชื่อให้ฝ่ายป้องกันฯภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ในการนี้ ซึ่งกำหนดการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน (อุทกภัย) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2557 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณสามแยกสวนหิน ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ภาคเช้า วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เวลา 07.30 – 08.30 น. - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรายงานตัวลงทะเบียน (รับชุด) 08.30 น. - แขกผู้มีเกียรติทุกท่านถึงสถานที่พิธีเปิด (ทานอาหารว่าง) 08.45 น. - ประธานพิธี (นายกเทศมนตรีฯ) ถึงสถานที่พิธี 09.00 น. - ประธานกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดการฝึกอบรม - เสร็จพิธิเปิดการฝึกอบรม 09.00 – 12.00 น. - ฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ 12.00 – 13.00 น. - พักทานอาหารกลางวัน ************************************************ ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. - ฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ (สถานการณ์สมมุติเหตุการณ์) 15.00 น. - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ ครูฝึก พร้อม 15.30 น. - แขกผู้มีเกียรติทุกท่านถึงสถานที่พิธีเปิด (อาหารว่าง) 15.45 น. - ประธานในพิธี (นายกเทศมนตรีฯ) ถึงสถานที่พิธี 16.00 น. - ประธานกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการฝึกอบรม - เสร็จพิธีปิดการฝึกอบรม ************************************************
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :03-10-2013 09:39:26