ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 323
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชตั้งเป้า มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่มีจริยธรรมในการให้บริการประชาชน จัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีนโยบายให้พนักงานและลูกจ้างเทศบาลฯ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนโดยตรง เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ด้านจริยธรรมและหลักการให้บริการประชาชน ทั้งนี้เพื่อยกระดับในการให้บริการ การทำงาน ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาขอรับบริการ จึงได้จัดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาลขึ้น ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมศึกษาดูงาน นอกสถานที่ ทั้งนี้เพื่อน ให้บุคลกรเทศบาลมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการให้บริการประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้บุคลากรมีจริยธรรมที่ดีในการให้บริการประชาชนอย่างถูกต้อง มีความเป็นธรรม และเพื่อสร้างทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในองค์กร โดยมีวิทยกรผู้มากประสบการณ์ มาบรรยายในเรื่องของหลักการให้บริการที่ดี การทำงานอย่างไรให้มีความสุข ความสำคัญของการให้บริการที่เป็นเลิศ เทคนิคการให้บริการ การบริการที่แสนประทับใจ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์สำหรับการให้บริการ การเรียนรู้เทคนิควิธีพัฒนา บริหารจัดการอารมณ์ด้วยรอยยิ้ม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นต้น ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ เสนพงศ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ หวังว่าจะได้ผลที่ดี ในการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในที่ทำงานเดียวกัน ประสานงาน สะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานได้ และ จะทำโครงการนี้ต่อเนื่อง ให้พนักงานและลูกจ้างได้ เข้ารับการอบรมสัมมนาได้ครบทุกคน
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :
ลงประกาศเมื่อวันที่ :13-08-2013 14:36:08